Gorilla's in gesprek

by Marij ke
(Nederland)

Dit duo zijn er twee van de Nkuringo familie. Een gorilla familie die leeft in het Bwindi Impenetrable NP in Oeganda.

Meestal is er een stevige wandeling voor nodig om ze te vinden, maar dat is het meer dan waard.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Fotowedstrijd 2011.